Spring naar navigatie Spring naar inhoud

Privacyverklaring

Privacyverklaring SafanDarley B.V.

Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door SafanDarley B.V., SafanDarley GmbH, SafanDarley UK Ltd, SafanDarley North America LLC, hierna genoemd SafanDarley.

Zowel via de website www.safandarley.com als via offline registraties worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
• jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
• jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen


In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juni 2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kun je bijvoorbeeld via onze website een aanvraag plaatsen, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de aanvraag af te ronden.
Ook bij het bekijken van onze website op verschillende apparaten zoals een smartphone, een tablet, of een computer, e.d. worden er persoonsgegevens verzameld.
Verder is het mogelijk dat je ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om de vraag of klacht te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van jou verzamelen middels prijsvragen, en andere acties waar je aan deelgenomen hebt, of wanneer je hebt deelgenomen aan een markt- of klantonderzoek.
Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen  bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht kunnen reageren.

Wanneer je gebruik maakt van onze website, kunnen wij onder andere de volgende gegevens van jou verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die je zelf invult door bijvoorbeeld een aanvraag te plaatsen, deel te nemen aan prijsvragen/acties):
• Naam en Voorna(a)m(en);
• Geslacht;
• (factuur)Adres;
• Telefoonnummer;
• Email adres;
• Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;
• Je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van jouw bezoek op onze website;

Doel
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• om jou de mogelijkheid te bieden om een (aan)vraag te plaatsen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
• om jouw (aan)vraag te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
• om met jou te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven en/of post;
• om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt;
• om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
• om (op individueel niveau) onze website, showroom, assortiment en onze dienstverlening zowel in de fysiek als online te verbeteren. Dit doen wij op basis van: jouw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers.

SafanDarley verzamelt en verwerkt deze Persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.
Het verstrekken van deze Persoonsgegevens ten behoeve van een aankoop is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met SafanDarley een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal SafanDarley mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van jouw overeenkomst of kunnen wij jou niet goed in staat stellen om aan jouw eigen verplichtingen te voldoen.

Bewaartermijnen
Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, tenzij wij op grond van een wettelijke voorschrift verplicht zijn de persoonsgegevens langer te bewaren.

Wanneer uw gegevens niet meer noodzakelijk zijn dan worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Verstrekking aan derden
SafanDarley zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

SafanDarley geeft Persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de koopovereenkomst. Mocht dit om andere redenen gebeuren, dan zal SafanDarley vaststellen of sprake is van een adequaatheidsbesluit in de zin van de toepasselijke regelgeving, en indien een dergelijk besluit er niet is, zal alleen sprake zijn van doorgeven van Persoonsgegevens indien er passende of geschikte waarborgen zijn. In situaties van het doorgeven van Persoonsgegevens kan jij om een kopie van deze stukken verzoeken via info@safandarley.com

Nieuwsbrief
Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Ook kun je je afmelding doorgeven via de onder contact vermelde gegevens.

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming
SafanDarley maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in dat SafanDarley bijvoorbeeld niet aan profiling doet.

Beveiliging persoonsgegevens
Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt SafanDarley ervoor dat we passende verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Welke rechten hebt u?
SafanDarley vindt het belangrijk dat je de rechten die je volgens de wet hebt goed kan uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via www.safandarley.com contact op te nemen met ons. Je kunt de volgende rechten uitoefenen:

• Het recht van inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van jouw verwerken.
• Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van jouw verwerken niet juist zijn, heb je het recht om deze aan te laten passen.
• Het recht van verwijdering: indien wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heb je het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst.
• Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of jouw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heb je het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
• Het recht van dataportabiliteit: op jouw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van je hebben overdragen naar jouw of een andere organisatie naar uw keuze. Je kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
• Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.

Klachten
SafanDarley vindt tevreden klanten belangrijk en wij doen er alles aan om dit na te streven. Mocht het voorkomen dat u toch een klacht heeft met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens, dan is het mogelijk om dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact
Heb je nog vragen over het privacybeleid van SafanDarley, neem dan per E-mail contact met ons op via info@safandarley.com

SafanDarley B.V.
Kwinkweerd 11
7241 CW Lochem


Wanneer u contact opneemt, ontvangt u binnen één maand reactie.